zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05

Regulamin utrzymania czystości i potrządku

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BUKOWSKO

§ 1.

1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowsko.

2. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowsko w zakresie:

1) utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2) rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości, dróg publicznych a także ich rozmieszczania oraz utrzymania,

3) sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) obowiązków właścicieli zwierząt domowych,

5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

6) obowiązku i zasad przeprowadzania deratyzacji,

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o u.c.p. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.),

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r, Nr 39 poz. 251 z późn. zm.),

3) ustawa prawo wodne - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005rr. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),

4) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

5) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

6) nieczystościach płynnych - należy przez to rozumieć ścieki i odpady płynne powstające w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych,

7) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości płynnych w miejscu ich powstania,

8) przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorstwo upoważnione, w rozumieniu przepisów u.c.p. i ustawy o odpadach do świadczenia usług w zakresie odbierania oraz transportu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

9) pojemnikach na odpady - należy przez to rozumieć urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, takie jak: kontenery, kubły, kosze, kosze uliczne, worki z folii.

 

§ 3.

Regulamin obowiązuje:

 1. właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością),

 2. kierowników budowy,

 3. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

 4. wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma gmina.

 

 

II. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA NIERUCHOMOŚCIACH

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania czystości i porządku, przez cały rok, również na chodniku bezpośrednio przylegającym do danej nieruchomości.

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

 

 

§ 5.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w worki, pojemniki lub kontenery do zbierania odpadów komunalnych,

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie jej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej,

3) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości, a także wydzielonej części drogi publicznej służącej do ruchu pieszego położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

4) selektywnego gromadzenia odpadów w przeznaczonych do tego celu workach,

5) usuwanie sopli i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków przylegających wzdłuż chodników niezwłocznie po ich pojawianiu się,

6) usuwanie odpadów z robót remontowo - budowlanych, złomu i wraków samochodowych,

7) usuwanie odpadów pochodzących z produkcji rolnej (liście, gałęzie, trawy, odchody zwierzęce itp.).

§ 6.

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku przyległego do nieruchomości chodnika określony w § 5 pkt 3 w okresie zimowym powinien być realizowany przez:

 1. odgarnięcie śniegu lub lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

 2. podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

3. Zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowień § 7.

§ 7.

1. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach worków, koszy na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.).

3. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe zobowiązani są do ustawienia odpowiedniej ilości urządzeń do gromadzenia odpadów, niezwłocznego usuwania odpadów, do doprowadzenia terenu po zakończeniu imprezy do pierwotnego stanu.

 

 

 

§ 8.

Osoby wjeżdżające samochodami, ciągnikami rolniczymi, maszynami, zaprzęgami konnymi z dróg polnych, placów budów itp. na drogi publiczne mają obowiązek wcześniejszego oczyszczenia kół tych pojazdów z zanieczyszczeń oraz zabezpieczenia przewożonych ładunków przed wypadaniem na drogi i zanieczyszczaniem ich.

 

§ 9.

1. Mycie pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych może odbywać się poza myjniami, jeśli powstałe ścieki są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych i usuwane zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu.

2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych w pobliżu zbiorników wodnych takich jak stawy, rzeki, potoki oraz odprowadzania powstałych ścieków do zbiorników wodnych i ziemi.

3. Naprawy pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych mogą odbywać się poza warsztatami naprawczymi, jeśli nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstałe odpady (części, oleje, smary) gromadzone będą zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu.

4. Dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje własnych pojazdów samochodowych, jeśli powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

5. Zabrania się prowadzenia napraw blacharsko - lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

 

III. ZASADY GROMADZENIA I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 10.

1. Do selektywnego gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosowane będą worki foliowe o kolorystyce przyjętej w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

2. Dodatkowo wprowadza się kosze do segregacji z tworzyw sztucznych (PET) rozstawionych w miejscach ogólniedostepnych. Zabrania się wrzucania do kosza odpadów innych niż butelki typu PET, użytkowania kosza niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz palenia odpadów w koszu. Opróżnianie koszy będzie odbywać się w miarę potrzeby.

3. Ilość i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości powinna być uzależniona od liczby mieszkańców, z uwzględnieniem normatywnej ilości odpadów komunalnych, (średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych wynosi 30 kg/rok) jednak minimalna pojemność pojemnika nie może być mniejsza niż 60 l.

4. Miejsca publiczne takie jak: przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne.

5. Minimalna wielkość pojemnika na odpady komunalne przeznaczonego do ustawienia na chodnikach, w parkach i przystankach komunikacji nie może być mniejsza niż 30 l.

6. Odpady ulegające biodegradacji unieszkodliwiane są na przydomowych kompostowniach przy gospodarstwie domowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna ilość odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania na składowisku nie powinna przekraczać 30 % wagowo całości odpadów.

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 

§ 11.

 

1. Stałe odpady komunalne muszą być gromadzone wyłącznie w pojemnikach na odpady komunalne i usuwane z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu.

2. Odpady zebrane w sposób selektywny będą odbierane po telefonicznym zgłoszeniu.

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne winny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystanie z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i niezwłocznie usuwane na koszt właściciela nieruchomości w terminach uzgodnionych z uprawnionym podmiotem. Ponadto odpady takie będą wywożone dwa razy w ciągu roku nieodpłatnie.

4. Kosze uliczne na przystankach będą opróżniane w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. W dniu wywozu stałych odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ustawienia pojemników (worków) w miejscu łatwo dostępnym dla podmiotu uprawnionego, nie powodując utrudnień i uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości lub osób trzecich.

6. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu.

§ 12.

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości płynne w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych oraz inne odpady z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.) nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy ustawy o odpadach.

3. Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne (odpady z działalności gospodarczej pochodzące z obiektów użyteczności publicznej, niebezpieczne, grożące skażeniem oraz inne szkodliwe dla środowiska) podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania według zasad i wymagań określonych przez odrębne przepisy.

§ 13.

1. Odpady komunalne z terenu nieruchomości muszą być gromadzone w workach, pojemnikach na odpady lub kontenerach.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości.

3. Ustala się termin wywozu odpadów wielkogabarytowych raz na kwartał na telefoniczne zgłoszenie z gospodarstwa domowego w trzeci piątek miesiąca kończącego kwartał

4. Ustala się termin wywozu zużytego sprzętu AGD i RTV – raz na kwartał na telefoniczne zgłoszenie z gospodarstwa domowego w pierwszy piątek miesiąca kończącego kwartał.

5. Odpady budowlane (poremontowe) powinny być zbierane do pojemników kontenerowych dostarczonych na zgłoszenie przez przedsiębiorstwo wywozowe.

 

§ 14.

1. Pojemniki na odpady powinny być ustawione przy posesji. W przypadku, gdy dojazd do nieruchomości jest utrudniony lub niemożliwy pojemniki powinny być w dniu wywozu odpadów wystawione w pobliżu przejezdnych ciągów komunikacyjnych.

2. Zabrania się wrzucania do pojemników i kontenerów odpadów innych niż komunalne.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić taką częstotliwość opróżniania pojemników poprzez przedsiębiorstwo wywozowe, aby w gromadzonych odpadach nie nastąpił rozkład substancji, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w przypadku pojemników kontenerowych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników w czystości i w dobrym stanie technicznym.

§ 15.

1. W miejscach publicznych (chodniki, place, przystanki autobusowe, tereny zielone itp.) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na odpady.

 

2. Prowadzący działalność w zakresie handlu artykułami spożywczymi lub gastronomii są zobowiązani do ustawienia pojemnika na odpady w pobliżu wyjścia lub na zewnątrz lokalu.

§ 16.

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.

3. Zabrania się spalania odpadów komunalnych z wyłączeniem zgrabionych traw, liści i gałęzi. Spalanie zgrabionych traw i liści winno odbywać się w sposób nie naruszający przepisy przeciwpożarowe.

4. Zabrania się spalania odpadów z tworzyw sztucznych

5. Obowiązki określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do pojemników na odpady, ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 17.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania w należytym stanie terenów zielonych wchodzących w skład ich nieruchomości przez:

 1. koszenie trawników,

 2. usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy,

 3. usuwanie innych nieczystości.

2. Zabrania się wypalania traw i słomy

3. Właściciele nieruchomości winni dążyć do utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym ogrodzenia i wejścia na teren nieruchomości poprzez bieżącą naprawę ogrodzeń i wejść, ich modernizację i odnawianie.

4. Na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek usuwania (wykaszania) chwastów i rosli niepotrzebnych lub uciążliwych dla gruntów sąsiednich i otoczenia na koszt własny.

§ 18.

Właściciele nieruchomości, gdzie nie ma możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe tj. urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości płynnych w miejscu ich powstania lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

§ 19.

Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości płynnych powinny posiadać szczelną konstrukcję uniemożliwiającą przedostawanie się nieczystości na zewnątrz.

§ 20.

1. Częstotliwość wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników ustala właściciel nieruchomości z przedsiębiorcą dokonującym wywozu.

2. Nieczystości płynne muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z ich przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

§ 21.

Działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów może prowadzić przedsiębiorca, którego zamierzony sposób gospodarki odpadami:

1) jest zgodny z przepisami ustawy o odpadach,

2) nie powoduje zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,

3) jest zgodny z planem gospodarki odpadami.

 

Wymagania stawiane dla wykonawcy transportu odpadów stałych i ciekłych z terenu Gminy Bukowsko.

 

§ 22.

 

W celu wykonywania usługi w zakresie transportu odpadów stałych i ciekłych z terenu Gminy Bukowsko, wykonujący usługę powinien spełniać następujące warunki:

 

 1. Posiadać specjalistyczny sprzęt do transportu odpadów gromadzonych:

 1. w workach 100 L,

 2. kontenerach KP-7m3,

 3. kontenerach 21 m3

 

II. Posiadać specjalistyczny sprzęt do transportu odpadów ciekłych:

 1. samochód asenizacyjny o pojemności 7 – 9 m3

 2. samochód asenizacyjny o pojemności beczki 4,5 m3

 3. samochód ciśnieniowy do udrażniania kanalizacji

 

 1. Warunkiem koniecznym jest:

 1. Aby każdy transportowany odpad był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe przedostanie się do środowiska.

 2. Transport odpadów musi być prowadzony w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

 3. Wśród wymienionych środków transportowych do przewozu kontenerów i worków z odpadami, należy przewidzieć samochody mniejszej masie całkowitej z uwagi na małą nośność dróg gminnych oraz ze względna ich małą szerokość jezdni.

 4. Wnioskodawca musi przedłożyć jako załączniki do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne potwierdzone świadectwa dopuszczenia specjalistycznych pojazdów z zachowaniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach o transporcie.

 

 

 

IV. OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I CZYSTOŚCI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

§ 23.

1. Do obowiązków właścicieli lub opiekunów psów i innych zwierząt domowych i gospodarskich należy:

1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru jeżeli nie są uwiązane, nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym,

2) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów agresywnych w kagańcu,

3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe i gospodarskie na jezdniach, chodnikach, placach, parkingach, terenach zielonych,

4) niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta.

2. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych i gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela lub użytkownika nieruchomości (placówki lub obiektu).

3. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren przedszkoli, szkół, placów gier i zabaw, boisk sportowych.

 1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych i gospodarskich należy do obowiązków właścicieli tych zwierząt.

 2. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części Gmina prowadzi na podstawie umowy z dnia 10 września 2003r. z Przedsiębiorstwem Wielobranzowym Sp. Z o.o. UTIRES w Leżachowie, wywozu dokonuje się w ciągu trzech dni od zgłoszenia.

V. ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 24.

1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych w sposób uniemożliwiający im wydostanie się na tereny publiczne i nie powodujący uciążliwości lub zagrożenia dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich oraz zgodnie z przepisami sanitarno - epidemiologicznymi.

2. Nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie muszą posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów i nieczystości zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniem.

3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w obiektach użyteczności publicznej oraz na terenie dróg publicznych i ciągów komunikacyjnych, a także wypasania zwierząt na poboczach dróg publicznych.

4. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązanych do gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości powstałych w związku z prowadzoną hodowlą w sposób zabezpieczający przed skażeniem wody, gleby i powietrza.

5. Zakazuje się odprowadzania gnojówki, gnojowicy do rzeki, rowu przydrożnego, potoku.

6. Bez względu na pogodę i stan gleby w okresie zimowym, od początku grudnia do końca lutego zabrania się stosowania nawozów naturalnych w formie stałej i płynnej oraz nawozów organicznych w tym kompostów.

7. Zabrania się zmiany stosunków wodnych na działce ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

8.Właściciel nieruchomości prowadzący gospodarstwo rolne i posiadający folię po sianokiszonkach zobowiązany jest do unieszkodliwiania jej w stanie nie zanieczyszczonym innymi zanieczyszczeniami jak wynikające z jej przeznaczenia.

9. Zabrania się palenia folii.

§ 25.

1. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich mają obowiązek przekazania ich do utylizacji.

2. Zwłoki dużych zwierząt gospodarskich, bezdomnych, leśnych, oraz potrąconych przez pojazdy mechaniczne usuwane będą przez przedsiębiorstwo wywozowe zgodnie z umową.

 

 

VI. WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 27.

1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej, zakłady produkujące żywność, placówki gastronomiczne i handlu artykułami spożywczymi.

2. Przeprowadzenie deratyzacji należy do obowiązków użytkownika nieruchomości.

3. Deratyzację winny wykonywać specjalistyczne jednostki.

4. Deratyzację należy przeprowadzać corocznie 2 razy w roku w sezonie wiosennym i jesiennym. Termin deratyzacji należy uzgodnić z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sanoku

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W przypadku nie udokumentowania przez właściciela nieruchomości odbioru odpadów komunalnych i nieczystości płynnych będą miały zastosowanie przepisy art. 6 - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005r Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).

§ 29.

Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni Wójt Gminy Bukowsko. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.

 

 

§ 30.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się ustawy: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o odpadach, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o nawozach i nawożeniu

Do pobrania (plik pdf): Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowsko

Urząd Gminy Bukowsko,
Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie
tel.: 013 4674015, fax: 013 4674466, email: sekretariat@bukowsko.pl
NIP: 687-14-66-940, Regon: 000536114
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x