zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05

Czas na aktywność w Gminie Bukowsko

 
"Czas na aktywność w Gminie Bukowsko"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku od stycznia 2009 r. realizuje projekt systemowy Pt.” Czas na aktywność w Gminie Bukowsko”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem programu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Bukowsku, poprzez udzielenie wsparcia

w pokonaniu barier psycho - społecznych i środowiskowych, co umożliwi im i ich rodzinom wyjście z trudnej sytuacji i przeciwdziała marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

Do grudnia 2011 r. w projekcie udział wzięły 33 osoby ( 32 kobiety i 1 mężczyzna).

Realizacja projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 

 

Rok 2009.

W projekcie udział brało 10 osób( 9 kobiet i mężczyzna ). Całkowita wartość projektu wyniosła 100 000,00 zł,

w tym:

- ze środków unijnych: 89.500 zł,

- wkład własny gminy: 10.500 zł

 

Wobec każdej z osób zastosowano 3 elementy aktywnej integracji tj.

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych

- Trening kompetencji podstawowych

- Trening pracy

 

Rok 2010

W projekcie udział brało 12 kobiet. Całkowita wartość projektu wyniosła 100 000,00 zł,

w tym:

- ze środków unijnych: 89.500 zł,

- wkład własny gminy: 10.500 zł

Wobec benificjentów zastosowano następujące elementy aktywnej integracji:

 

- 30 godzin zajęć treningu kompetencji zawodowych

- 24 godziny zajęć treningu pracy,doradztwo zawodowe dla 2 osób

- Kursy zawodowe ukończyło 10 osób ( 6 osób ukończyło kurs zawodowy – sprzedawca z obsługą kas fiskalnych a 4 osoby ukończyło kurs - kucharz malej gastronomii ).

Ukończenie szkoleń zawodowych pozwoliło na nabycie nowych umiejętności zawodowych dla uczestników projektu.

 

 

Rok 2011

W projekcie udział wzięło 10 kobiet. Całkowita wartość projektu wyniosła 100 000,00 zł,

w tym:

- ze środków unijnych: 89.500 zł,

- wkład własny gminy: 10.500 zł

 

Beneficjentki skorzystały z indywidualnego doradztwa zawodowego ( 4 godziny dla każdej uczestniczki). Poprzez rozmowę z doradcą zawodowym został zidentyfikowany potencjał zawodowy osób biorących w projekcie oraz zostały określone indywidualne planu działania

Udział w treningu pracy ( 24 g) miał na celu zwiększenie szans na prawidłowe funkcjonowanie na rynku pracy poprzez nabycie kompetencji w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.Najważniejszym elementem realizowanego projektu było ukończenie przez beneficjentki szkolenia zawodowe „ Gastronomia i catering z obsługa kas fiskalnych oraz modułem sprzedażowym”, które pozwoliło na nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie kursu zostało potwierdzone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych

 
Zajęcia ( trening pracy )Podsumowanie kursu zawodowego „ Gastronomia i catering z obsługa kas fiskalnych oraz modułem sprzedażowym” 
Wręczenie certyfikatów ukończenia kursu

Rok 2012

 

Do udziału w projekcie zrekrutowano 12 osób( 11 kobiet i 1 mężczyzna )

Całkowita wartość projektu wynosi: 134 000,.00 zł

w tym ze środków unijnych – 119 930,00 zł.

Wkład własny 14 070,00 zł.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące instrumenty aktywnej integracji:

- indywidualne doradztwo zawodowe po 3 godziny dla każdego uczestnika

- zorganizowanie 12 kursów zawodowych

- 24 godziny treningu pracy.

 


Spotkanie rekrutacyjneW dniach 18 do 21 czerwca wszyscy beneficjenci skorzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego


 Spotkanie z doradcą zawodowym

 

W dniach  06.08.2012 do 04.09.2012 r.   uczestnicy projektu „ Czas na aktywność w Gminie Bukowsko” wzięli udział w szkoleniu zawodowym:
 ” Gastronomia i catering z obsługą przyjęć,kas fiskalnych oraz modułem sprzedażowym”. Szkolenie trwało 165 godzin.
Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników. Wszyscy bardzo chętnie i z dużym  zaangażowaniem  uczestniczyli w zajęciach.Zajęcia z obsługi kas fiskalnych
W dniach 08.10.2012 do 10.10.12 r. uczestnicy projektu wzięli udział w 24 godzinnym  szkoleniu „ Trening pracy”.
Celem szkolenia było  zdobycie przez uczestników  umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwaniu pracy( pisanie podań o pracę, cv, określenie oczekiwań, osobistych planów kariery itp.)
Ukończenie  kursu i  szkoleń   zostało udokumentowane  certyfikatami  potwierdzającymi uzyskanie  kwalifikacji.


Rok 2013

Do udziału w projekcie” Czas na aktywność w Gminie Bukowsko ” zrekrutowano 10 osób
 ( 9 kobiet i 1 mężczyzna )
Całkowita wartość projektu wynosi: 129 025,00  zł
w tym;
 ze środków unijnych – 115 477,38  zł.
- wkład własny 13 547,62  zł.
Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące instrumenty aktywnej integracji:
- kurs obsługi komputera dla 9 osób.
- kurs „ Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas  fiskalnych  z modułem
 sprzedażowym ’’dla 3 osób.
- kurs obsługi wózków widłowych  dla 1 osoby.

- kurs „ Gastronomia i catering z obsługą przyjęć, kas fiskalnych oraz modułem sprzedażowym”  dla 4 osób      
-  trening  pracy dla 10 osób
-  indywidualny coaching dla 1 osoby.
Ponadto w ramach realizowanego w bieżącym roku projektu  1 osoba uzupełnia wykształcenie w Policealnej Szkole wizażu i Stylizacji w Rzeszowie oraz 1 osoba odbędzie 3 miesięczny staż.

Kurs obsługi komputera  zrealizowany został w terminie 19.08. do 23.08.2013r.   W kursie udział wzięło  9 osób.Kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych z modułem sprzedażowym ”odbył się  w terminie 26.08.do 13.09.2013r.   W kursie uczestniczyło  3  osoby.

Kurs „Obsługa wózków widłowych ” zrealizowany był w terminie od 09.09.2013 do 19.09.2013. W kursie uczestniczyła 1 osoba. 

Kurs „Gastronomia i catering z obsługą przyjęć,kas fiskalnych oraz modułem sprzedażowym”  zrealizowano w terminie od 02.09.2013 do 27.09.2013r. W kursie uczestniczyły 4 osoby.


Indywidualny coaching  - 1  osoba.


 

Rok 2014

 

W  projekcie” Czas na aktywność w Gminie Bukowsko ” w  2014r. wzięło  udział 10 osób.
 Całkowita wartość projektu wyniosła:  138 768,00  zł
w tym;
 ze środków unijnych – 124 197,36 zł.
- wkład własny 14 570, 64 zł.
Dla uczestników projektu zaplanowano następujące instrumenty aktywnej integracji:
-  kurs „ Kucharz –dietetyk – ciastkarz - cukiernik  ’’dla 4 osób,
-  kurs „ Księgowość małych firm”   dla 1 osoby,
-  kurs „ Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych”  dla 4 osób,      
-  trening  pracy dla 9 osób,
- indywidualne doradztwo zawodowe dla 9 osób,
-  indywidualny coaching dla 1 osoby                                                                                                          - staż zawodowy – dla 2 osób                                                                                                                                                                                                 Ponadto w ramach realizowanego w bieżącym roku projektu  1  osoba ukończyła Policealną Szkolę Wizażu i Stylizacji w Rzeszowie i następnie odbyła 3 miesięczny staż  zawodowy.

Szkolenie „Trening pracy” oraz indywidualne doradztwo zawodowe zostało przeprowadzone   w dniach  14 - 16.04.2014r.dla 9 osób.

 

- gops141120_1.jpg

- gops141120_2.jpg

- gops141120_3.jpg

- gops141120_4.jpg

- gops141120_5.jpg

- gops141120_6.jpg

 


Kurs „Sprzedawca z obslugą kas fiskalnych „ odbył się  w dniach 25.06 do 15.07.2014r.
W kursie wzięło udział 4 osoby

- gops141120_7.jpg

- gops141120_8.jpg

- gops141120_9.jpg

- gops141120_10.jpg

 

Kurs „ Kucharz –dietetyk – ciastkarz - cukiernik  ’’ przeprowadzony został  w terminie:     08.05 do 27.05. 2014r. W kursie uczestniczyły  4 osoby.

- gops141120_11.jpg

- gops141120_12.jpg

- gops141120_13.jpg

- gops141120_14.jpg

- gops141120_15.jpg

- gops141120_16.jpg

- gops141120_17.jpg

- gops141120_19.jpg

- gops141120_18.jpg

- gops141120_20.jpg

 

Szkolenie „Księgowość małych firm” odbyło się  w terminie  30.06 do 18.07.2014r.
W szkoleniu wzięła udział 1 osoba.

- gops141120_21.jpg

- gops141120_22.jpg

- gops141120_23.jpg

 

 

2015r.

 

W   terminie od.01.01.2015 do 30.06.2015r. projekcie  „ Czas na aktywność w Gminie Bukowsko „ udział wzięło  6 osób.Uczestnicy  projektu  otrzymali  następuje wsparcie:

 

W dniach 18.02 do 20.02.2015r. zorganizowano kurs „ Trening kompetencji podstawowych”.                W treningu udział wzięło 6 osób.

- 151105gops_1.jpg

 

 

W dniach 23.02 do 27.02.2015r.  przeprowadzony został „Kurs komputerowy-poziom podstawowy”

- 151105gops_1kk.jpg

- 151105gops_2kk.jpg

- 151105gops_3kk.jpg

- 151105gops_4kk.jpg

 

 

W dniach 27.03 do 16.04.2015r. przeprowadzono kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”.           W kursie udział  wzięło  5 osób.

- 151105gops_1sprzkf.jpg

- 151105gops_2sprzkf.jpg

 

- 151105gops_3sprzkf.jpg

 

 

 

W terminie  od 02.03. do 31.03.2015r. przeprowadzono kurs: „Kucharz –barman, kelner z modułem profesjonalnej obsługi klienta z obsługa kasy fiskalnej. Udział w kursie wzięła 1 osoba.  

- 151105gops_1kbar.jpg

- 151105gops_2kbar.jpg

- 151105gops_3kbar.jpg

- 151105gops_4kbar.jpg

 

 

 

Z dniem 30.czerwca 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku zakończył realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Bukowsko”. Projekt realizowany był od stycznia 2009r.  do 30.czerwca 2015r. W projekcie łącznie  wzięło  udział 71 osób  w tym 60 kobiet i 3 mężczyzn.  Z przeprowadzonych z uczestnikami ankiet,wynika,że  przygotowane dla nich kursy                i szkolenia pozwoliły im na nabycie nowych umiejętności pomocnych zarówno w życiu codziennym, rodzinnym jak i społecznym. Kursy zawodowe dały możliwości  uzyskania kwalifikacji zawodowych         a przez  to większe możliwości   podjęcia zatrudnienia.

 

 

Urząd Gminy Bukowsko,
Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie
tel.: 013 4674015, fax: 013 4674466, email: sekretariat@bukowsko.pl
NIP: 687-14-66-940, Regon: 000536114
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x